English

 • Դուրս գրել անծանոթ բառերը:
 • Գտնել կարմիրով նշված բառերի հոմանիշները՝ beautiful-pretty
  wish-desire
  stone-rock
  variety-diersity
  delicious -testy
  much-very
  replied-answer
 • Գտնել կապույտով նշված բառերի հականիշները՝ happy-sad
  under-onto
  in front of-behinde of
  sit down-stand up
  found-lost
  cold-hot
  after-before
  all-none
  young-old
  appeared-disappeared
  soon-later
  asleep-awake
  began-finished
  demon-angel
  Գրեք պատում հետևյալ վերնագրով՝ <<If I had a magic stick>> <<Եթե կախարդական փայտիկ ունենայի>>
  If I ad a magic stick

Adjective /Ածականներ/& Adverb Մակբայեր/

Ածականները գործածում ենք գոյականների և դերանունների հետ․ Ածականները գրում ենք գոյականներից կամ դերանուններից առաջ։

 • I have a black cat.
 • He dropped the hot plate.

Մակբայները գործածում ենք բայերի հետ, նկարագրում ենք բայերին՝

 • She sang loudly.
 • He speaks slowly.

Մակբայը կազմվում է ածականին ավելացնելով –ly- մասնիկը՝

Bad-badly, sad-sadly

Մակբայների համեմատական և գերադրական աստիճանները կազմում ենք օգտագործելով more և most

 • She sang more loudly than her friend.
 • She sang most loudly in the class.

Օրինակներ՝

 • Careful զգույշ (ածական): He is always careful.
 • Carefully (մակբայ): She put the glasses down carefully.
 • Quiet հանգիստ(ածական): This is a quiet room.
 • Quietly (մակբայ): She spoke quietly.
 • Bad վատ (ածական): This coffee is bad!
 • Badly (մակբայ): He sings badly!

Եթե ածականը վերջանում է  ‘y’, ապա ‘y’ դառնում է ‘i’ and այնուհետ ավելացնում ենք  ‘ly’. Եթե ածականը վերջանում է ‘le’, ‘e’ սզվում է, և ավելանում է ‘y’.

 • Happy ուրախ (ածական): She looks very happy.
 • Happily մակբայ): He sang happily.
 • Gentle նուրբ (ածական): It’s a gentle cat.
 • Gently (մակբայ): He stroked the cat gently.

Կան բացառություններ՝

 • Fast արագ (ածական): That’s a fast car.
 • Fast (մակբայ): She walks fast.
 • Early շուտ (adjective- ածական): She was early for the meeting.
 • Early (adverb-մակբայ): He arrived early.
 • Late ուշ (adjective): He is always late!
 • Late (adverb): He got up late this morning (‘lately’ is also an adverb but means ‘recently’).
 • Good լավ (adjective): That is a good book.
 • Well (adverb): She did well on the exam (‘well’ can also be an adjective; see below).
 • Hard դժվար (adjective): Maths is hard!
 • Hard (adverb): She tried hard (‘hardly’ is also an adverb, but means ‘almost none’; see below).

Կարդա և համեմատիր՝

She is a slow reader.            She reads slowly.

He is a quick runner.          He runs quickly.

She is a bad cook.                   She cooks badly.

He is a good footballer.       He plays football well.

Լրացրեք some or any վարժ: 1վարժ: 2

Լրացրեք ածական/ adjective/ կամ մակբայ/ adverb/` վարժ: 1, վարժ: 2

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s